Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

LEZINGEN SFC

Klik op een onderstaand thema voor meer informatie

 • HISTORIE

  DUUR: 60 - 90 MINUTEN

  Historie tot heden

  Een presentatie over het Korps Commandotroepen (KCT), waarom en hoe.

  Al vanaf de oprichting in 1942 levert het KCT een bijdrage aan militaire operaties overal ter wereld. De laatste twintig jaar zijn commando’s vrijwel onafgebroken ingezet; van Bosnië tot Afghanistan en van Irak to Mali.

  Van de top tot op de werkvloer … Elke organisatie zou zijn geschiedenis moeten kennen en in ere moeten houden. Gedeelde trots op de in het verleden behaalde resultaten schept verbondenheid.

  Het KCT heeft een geschiedenis vol met indrukwekkende prestaties, aangetoond door talloze dapperheidsonderscheidingen. De lessen die hieruit zijn geleerd kunnen als inspiratie dienen voor andere organisaties.

  Mogelijke presentaties:

  1. De geschiedenis in vogelvlucht: het ontstaan als eenheid in de WOII, de commando als spits van de aanval tot nu;
  2. 1946 tot 1995: de naoorlogse commando, de commando als waarnemer-verkenner;
  3. 1993 tot heden: de commando als Special Operator;
  4. Tailormade, kies de elementen die voor u van belang zijn.
  5. Ook kan een commandant van Special Operations aan het woord komen met een uitleg over de vertaalslag van de intenties vanaf het hoogste niveau naar speciale operaties in het operatiegebied. Aandacht kan worden besteed aan de dilemma’s waar men tegen aan  kan lopen, tijdens de voorbereiding en uitvoering van zijn missie.
  6. We laten o.a. sprekers aan het woord die ploeglid of ploegcommandant zijn geweest met een persoonlijk verhaal over een missie. De sprekers leggen waar mogelijk parallellen naar (organisaties in) de burgermaatschappij.

   U kunt dus kiezen en in overleg kijken we welke wensen u heeft om bepaalde onderwerpen extra te belichten of hoe we die kunnen inpassen.


 • KERNWAARDEN

  DUUR: 45 MINUTEN

  Lezingen over het nut en belang van kernwaarden voor het Korps Commandotroepen (KCT).

  Kernwaarden vormen de ethische en culturele richtlijnen die de identiteit en het gedrag van de organisatie bepalen. Als kompas van zowel medewerkers als leiders zijn ze van essentieel belang.

  De kernwaarden van het KCT komen tot uiting in alles wat commando’s doen: van employer branding en werving tot besluitvorming, communicatie en de dagelijkse praktijk. U kunt daarom lezingen verwachten over de volgende onderwerpen:

  DE VIJF KERNWAARDEN

  • MOED (MOREEL EN FYSIEK)

   De vijand tegemoet treden. Hoe treed ik een agressieve opponent tegemoet en hoe ga ik er mee om? In de commando-opleiding wordt door iedere cursist tegen een kampioen gebokst. Hij weet van tevoren dat hij weinig kans heeft, maar gaat wel de confrontatie aan. De commando doet wat noodzakelijk is, ongeacht de consequenties voor hemzelf en laat eventuele stress daarbij niet van invloed zijn.

  • BELEID

   Effectieve communicatie voor, tijdens en na een opdracht is cruciaal om ervoor te zorgen dat iedereen de taak goed uitvoert, ongeacht de aanwezigheid van leidinggevenden of de afstand tot de Korpsstaf. Hierdoor is doortastend en verrassend handelen, zelfs in alternatieve scenario's, altijd in lijn met de visie van de commandant. Elke commando is daarom ook altijd bereid verantwoording af te leggen voor zijn acties. De hogere lagen zetten de grote lijnen uit en briefen hun mensen over doelen, aanpak en te behalen resultaten. Omdat iedereen weet wat de opdracht is en wat er van hem verwacht wordt, is de inzet van elke medewerker gericht op bijdragen aan de opdracht en behalen van het resultaat.

  • TROUW

   • Trouw aan je opdracht betekent dat je toegewijd en loyaal bent aan de taak die je is toevertrouwd. Het houdt in dat je vastberaden bent om je taken uit te voeren volgens de geest en doelstellingen die door de commandant zijn gesteld. Ploegen werken zelfstandig en onafhankelijk, waarbij de commandant het doel en het gewenste resultaat aangeeft.
   • Trouw aan je kameraden benadrukt het belang van solidariteit en samenwerking. Het betekent dat je er bent voor je team, ondersteunt waar nodig en samen streeft naar het gemeenschappelijke doel. Loyaliteit aan je mede-commando's is essentieel voor een succesvolle uitvoering van de opdracht.
   • Trouw aan het Korps betekent dat je de waarden en normen van het Korps respecteert en naleeft. Het gaat verder dan individuele belangen en benadrukt het collectieve belang van de organisatie. Het handhaven van de reputatie en integriteit van het Korps staat centraal.
   • Trouw aan jezelf is van belang om authentiek te blijven in je handelen en beslissingen. Het houdt in dat je handelt in overeenstemming met je eigen waarden, integriteit en principes, zelfs in uitdagende situaties.

   De kernwaarde trouw is heel praktisch toepasbaar en te trainen. Het is een eigenschap die ontwikkeld en versterkt kan worden door training en begeleiding. Hierdoor vormt het een fundament voor een succesvolle en cohesieve operationele eenheid.

    

  • TROTS

   Trots is de erkenning en waardering voor de eigen prestaties en die van anderen. Het omvat het terugkijken op behaalde resultaten en erkennen dat deze het product zijn van een goed voorbeeld, uitstekende voorbereiding en standvastigheid.

   Terugkijken betekent reflecteren op de eigen prestaties en groei. Het is het besef dat wat is bereikt, het resultaat is van inzet, toewijding en doorzettingsvermogen van velen. Zowel uit oude als recente decennia. Het biedt de mogelijkheid om te leren en te groeien van ervaringen. Goed voorbeeld doet goed volgen: prestaties ontspruiten daarom o.a. rolmodellen en inspirerend leiderschap. Het tonen van het juiste gedrag en een positieve houding vormen de bouwstenen voor succes, zowel individueel als collectief.

   Standvastigheid als onderdeel van trots benadrukt de veerkracht en vastberadenheid om ondanks obstakels en tegenslagen door te zetten. Het is de bereidheid om vast te houden aan de kernwaarden en doelen, zelfs in moeilijke omstandigheden.

   Trots op ons Korps, onze geschiedenis, tradities en daden is een collectieve trots die voortkomt uit de identificatie met het grotere geheel. Het is het eerbiedigen en eren van de erfenis van het Korps, het waarderen van de rijke geschiedenis, het handhaven van tradities en het erkennen van de indrukwekkende daden die zijn verricht.

   Trots is dus niet alleen een individuele emotie, maar ook een collectieve kracht die het Korps en zijn leden bindt. Het versterkt het gevoel van verbondenheid, motivatie en de bereidheid om zich in te zetten voor het gezamenlijke succes.

  • EER

   Eer is de innerlijke drijfveer om nooit op te geven en altijd het beste uit onszelf te halen. Het is een verbintenis met integriteit, vastberadenheid en het streven naar voortdurende zelfverbetering en benadrukt de onverzettelijkheid en vastbeslotenheid om ongeacht de uitdagingen door te zetten. Het is de bereidheid om stand te houden in het streven naar gestelde doelen, zelfs als de weg zwaar is.

   Eer is niet alleen een persoonlijke waarde, maar ook een collectieve norm die de integriteit van het geheel waarborgt. Het weerspiegelt het verlangen om altijd in overeenstemming te handelen met de hoogste normen van ethiek en moraal. Het behouden van eer draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen, zowel binnen het team als in bredere contexten.

   Eer is de drijvende kracht achter de onvermoeibare inzet om obstakels te overwinnen, persoonlijke grenzen te verleggen en altijd te streven naar excellentie. Het is een krachtige leidraad die niet alleen individuen inspireert, maar ook een organisatie definieert.

  DE KERNWAARDEN EN ..

  • Hoe sla je de juiste vis aan de haak?

   Het KCT doorliep gedurende hun bestaan gedaanteveranderingen; van de oude elite soldaat naar waarnemer-verkenner en in de jaren negentig naar Special Forces.

   Voor elke functie zijn speciale menstypes nodig. Hoe krijg je die binnen en hoe hou je ze tevreden? Hoe bepaalde het KCT welk menstype zij nodig hadden voor hun doel en wat veranderden zij in hun werving om juist dat menstype binnen te halen?

   Alleen de besten van de besten

   De vorming tot commando is doordrenkt met de kernwaarden waardoor 'alleen de besten van de besten' overblijven. Het hoge uitvalpercentage (>50%) weerspiegelt de aard van de selectie. Het fysieke element vormt slechts een deel van de uitdaging; de mentale weerbaarheid en de intrinsieke waarden zoals doorzettingsvermogen, discipline en teamgeest zijn van cruciaal belang. Alleen zij die niet alleen hun lichaam, maar ook hun geest tot het uiterste kunnen drijven, doorstaan de proef.

  • Veiligheid ingebed in organisatie en individu

   Het waarborgen van veiligheid voor het personeel hangt samen met de ethiek en waarden binnen elke organisatie. Juist bij het Korps waar wordt gewerkt in hoog-risicosituaties moet iedereen doordrongen zijn van veiligheidsbewustzijn voor zichzelf en voor anderen. Het bewaken van veiligheid gaat verder dan protocollen en procedures; het weerspiegelt de morele en ethische grondslagen van de organisatie. De kernwaarden fungeren daarom als leidraad voor het handhaven van de veiligheid.

  • Invullen en beleven kernwaarden in de opleiding

   De opleiding bij het KCT is niet alleen gericht op het trainen van vaardigheden, maar ook op het versterken van de innerlijke kracht en integriteit van degenen die deze elite-eenheid willen betreden. De kernwaarden worden geïntegreerd in elke uitdaging, van loodzware fysieke proeven tot mentale en morele testen. Zo weten instructeurs en aspiranten of de aspiranten passen bij de kernwaarden van het Korps en hoe zij deze integreren.

  • Communiceren over en vanuit de kernwaarden

   *Binnen het Korps vormen kernwaarden de essentiële bouwstenen voor effectieve communicatie. Deze kernwaarden zijn niet alleen een leidraad voor individueel gedrag, maar vormen ook de basis voor een gezonde, respectvolle en doelgerichte communicatiecultuur binnen het Korps. Ze dragen bij aan het versterken van teamwerk, begrip en effectiviteit in alle aspecten van de communicatie binnen deze elite-eenheid.


  Deze presentatie leent zich bij uitstek om te combineren met een van onze andere lezingen zoals bijv. die over leiderschap of de historie van het KCT.

 • LEIDERSCHAP

  DUUR: 45 MINUTEN

  Een lezing over leiderschap bij het Korps Commandotroepen (KCT), waarom en hoe?

  Leiderschap is gebaseerd op teamwork, communicatie, de mogelijkheid om effectieve beslissingen te nemen onder druk en flexibel te zijn in het aanpassen aan snel veranderende omstandigheden daar waar vastberadenheid essentieel is.

  Leiderschap bij het KCT is uniek op de volgende aspecten:

  • Zelfstandige operaties: Special Forces kunnen langdurige missies uitvoeren met beperkte externe ondersteuning.
  • Levensbelangrijke afhankelijkheid: Elk lid vertrouwt volledig op de vaardigheden en betrouwbaarheid van zijn teamgenoten voor het succes van de missie , maar ook voor hun eigen veiligheid.
  • Kleine eenheden: Dit vereist een hoger niveau van vertrouwen, communicatie en samenwerking, aangezien elk teamlid een kritieke rol speelt.
  • Multidisciplinaire teams: Het succes van het team berust op het vermogen om deze verschillende vaardigheden te integreren en te benutten.
  • Snelle inzetbaarheid: Het team moet snel kunnen schakelen, zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en in staat zijn om improviserend op te treden.
  • Leiderschap op álle niveaus: Er wordt verwacht dat elk teamlid niet alleen zijn eigen taken uitvoert, maar ook leiderschapsverantwoordelijkheden kan dragen. Dit verhoogt de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van het team.
  • Mentale en emotionele veerkracht: Teamleden van Special Forces worden geconfronteerd met intense stress, fysieke uitdagingen en onzekerheid.
  • Intensieve selectie en training: De training is rigoureus en gericht op het ontwikkelen van zowel individuele vaardigheden als teamcohesie.

  Gedestilleerd uit bovenstaande komen de volgende relevante leiderschapselementen in de lezing aan de orde. Een greep: 

  • Teamwork en teamcohesie
  • Duidelijke doelstelling
  • Communicatie
  • Lessons learned
  • Besluitvaardigheid onder druk
  • Dienstbaarheid, empathie en luisteren
  • Kwetsbaarheid, eerlijkheid, integriteit
  • Culturele inleving
  • Voorbeeld leiderschap

  Deze lezing laat zich uitstekend combineren met kernwaarden.

 • OPERATORS VERTELLEN

  DUUR: 30 MINUTEN PER ITEM

  Lezingen over leiderschap en kernwaarden in situaties van leven en dood.

  Stel je voor: een podium vol met helden, mannen van moed en doorzettingsvermogen die hun leven hebben gewijd aan dienstbaarheid en leiderschap onder de meest extreme omstandigheden. Operators/ploegcommandanten Marco Kroon, Gijs Tuinman, Rembrandt Joosten en Tom Renhungan zijn allen verbonden door buitengewone ervaringen in de praktijk van de special operations.

  Hun verhalen vertellen niet alleen over leiderschap en veerkracht, maar belichten ook het belang van teamontwikkeling, omgaan met veranderingen, en hoe je crisis en tegenslagen overwint. Deze mannen hebben geleefd en gestreden op het scherpst van de snede en delen hun ervaringen - verhalen van opoffering, veerkracht en het belang van eenheid boven persoonlijk belang. Stuk voor stuk beloven hun lezingen niet alleen inspiratie, maar ook een diepe reflectie op wat écht leiderschap inhoudt.