Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

Privacy statement

Dit privacy statement geeft aan hoe de Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap (SFC) omgaat met uw persoonsgegevens.

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en streven na om de persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan onze website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over de SFC. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden, onze nieuwsbrief naar u te kunnen versturen of uw donatie te kunnen verwerken. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking.

Alle aan de SFC verstrekte gegevens worden vrijwillig verkregen en zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Naast persoonsgegevens gebruiken wij ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Hierdoor laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Onze cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website-informatie te verzamelen, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren.

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het overdragen van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van uw gegevens en kunt u uw toestemming voor de verwerking hiervan intrekken. U kunt een verzoek hiertoe bij ons kenbaar maken door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacy statement zijn beantwoord, wanneer u opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd.

Disclaimer

E-mail

Verzonden e-mails vanuit de SFC (inclusief eventuele gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan voorts aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie. Indien de e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan direct te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden. Auteursrecht op de e-mail en andere door ons gecreëerde documenten blijft aan ons voorbehouden en wordt niet aan de geadresseerde en/of lezer overgedragen.

Website

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Bij de samenstelling en inhoud van de website is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. De SFC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Aansprakelijkheid

De SFC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van de SFC. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan de SFC of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SFC mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Koppeling naar websites van derden

De SFC draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De SFC aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Wijzigingen voorwaarden

De SFC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.