Skip to main content

sfc logo tekst

korps commando troepen

STATUTEN SFC

Op dertien januari tweeduizend vijftien verschenen voor mij, mr. Maria Johanna Petronella Heuvelmans, notaris gevestigd in de gemeente VIissingen:

 1. de heer Leendert Willem van de Merbel, geboren te Dinteloord en Prinsenland op vierentwintig december negentienhonderd achtendertig, houder van rijbewijs nummer xxxxxx, afgegeven te Middelburg op zeven november tweeduizend dertien, wonende te xxxxxx, weduwnaar van mevrouw Gerda Jacoba van Rijswijk, thans ongehuwd en niet als partner geregistreerd,
 2. de heer Leendert Vroegop, geboren te Sint-Maartensdijk op zevenentwintig april negentienhonderd zesenvijftig, houder van paspoort nummer xxxxx, afgegeven te Tholen op zesentwintig september ­tweeduizend dertien, wonende te xxxxxxxx, ongehuwd en geen geregistreerd partner,

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Artikel 1 Naam, zetel en duur

 1. De stichting is genaamd Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap
 2. Zij is gevestigd te Middelburg.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd

Artikel 2 Doel

 1. De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de Commandogeest, zulks uitsluitend door het leveren van financiële bijdragen aan de Commandostichting ter bestrijding van de kosten van:
  • de door de Commandostichting georganiseerde vijfjaarlijkse reünie;
  • het onderhoud en de uitbreiding van het Commandomuseum;
  • de door de Commandostichting verzorgde uitgave van het periodiek De Groene Baret;
  • andere, de Commandogemeenschap dienende doeleinden, zulks naar het oordeel van het bestuur van de stichting.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door de vorming van een fonds gevormd uit:
  • bijdragen van begunstigers, zijnde dit natuurlijke en rechtspersonen;
  • erfstellingen, legaten en schenkingen;
  • subsidies en donaties,
  • andere wettige verkrijgingen en baten.
 3. Bijdragen als bedoeld in lid a van dit artikel kunnen slechts worden gedaan uit het rendement van het in lid b van dit artikel genoemde fonds en aldus niet uit het fonds zelve; het fonds blijft aldus onaangetast.
 4. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3 Bestuur

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste -zeven leden, te weten:
  • de voorzitter
  • de secretaris
  • de penningmeester
  • een lid, in het bijzonder belast met fondsenwerving
  • een door het bestuur van de Commandostichting uit zijn midden aangewezen lid, zijnde bij voorkeur de penningmeester van dit bestuur
  • indien daartoe de noodzaak bestaat: twee overige leden, een van dezen zijnde een lid van het Bestuur van de Commandostichting
 2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door het bestuur uit zijn midden gekozen.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren, waarbij het bestuur een rooster van aftreden vaststelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger
 4. Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden binnen twee maanden na het ontstaan van deze vacatures met algemene stemmen daarin voorzien door het benoemen van een of meer opvolgers.
 5. Mochten in het bestuur om enigerlei reden een of meer leden ontbreken dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 6. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

Artikel 4 Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal tenzij, in onderling overleg, voor een andere plaats wordt gekozen.
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste een vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht en wanneer een der andere bestuursleden daartoe onder opgave van de redenen aan de voorzitter een verzoek richt. Indien de voorzitter niet binnen een maand na het indienen van dit verzoek bepaalt dat binnen en maand na het indienen van het verzoek een vergadering zal worden gehouden is de verzoeker zelf gemachtigd een vergadering te beleggen met inachtneming van de voor het bijeenroepen van een vergadering vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de secretaris, zulks behoudens het in lid c bepaalde. De oproeping geschiedt voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de vergadering niet mee gerekend. De oproeping geschiedt bij brief of langs elektronische weg of, ingeval van spoed, telefonisch.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door de vergadering uit haar midden aangewezen voorzitter.
 7. Van het in de vergadering besprokene worden door de secretaris aantekeningen gemaakt, te ondertekenen door de secretaris en de voorzitter.
 8. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een medebestuurslid, zulks onder overlegging van een daartoe strekkende ondertekende volmacht.
 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid gesteld schriftelijk of per email hun mening over het betreffende onderwerp te geven. Van een zodanig besluit wordt door de secretaris verslag opgemaakt, onder bijvoeging van de op deze wijze ingekomen meningen. Dit verslag wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
 10. Ieder bestuurslid kan een stem uitbrengen. Alle bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, zulks met uitzondering van het in artikel 3 onder d. en in artikel 10 onder a. bepaalde. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter - bepaalt of een der leden dit wenst dat schriftelijk gestemd zal worden.
 11. In de gevallen omtrent stemmingen die bij de statuten niet voorzien zijn besIist de voorzitter.

Artikel 5 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten.
 3. De penningmeester is belast met het doen van ontvangsten en betalingen. Betalingen kunnen door hem slechts worden verricht nadat de secretaris op het onderliggende stuk zijn schriftelijke en ondertekende instemming met die betaling heeft doen blijken.
 4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Artikel 6 Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris of de voorzitter tezamen met de penningmeester, zulks met in achtneming van het in artikel 5 onder lid c bepaalde.
 2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting:
  • zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
  • zich voor een derde sterk maakt,
  • zich voor een schuld van een derde verbindt.
  • Tegen een handelen in strijd met artikel 5 sub d of 6 sub b kan tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 7 Einde bestuurslidmaatschap

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

 1. Door overlijden van het bestuurslid.
 2. Bij onder curatele stelling, onder bewind stelling of instelling van het mentorschap ten behoeve van het bestuurslid.
 3. Bij schriftelijke ontslagneming.
 4. Door een met algemene stemmen genomen besluit van de overige bestuursleden tot ontslag of schorsing van een bestuurslid.
 5. Bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
 2. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten door de penningmeester. Hij maakt een balans en een verlies en winstrekening op die binnen twee maanden aan het bestuur worden aangeboden.
 3. Het bestuur zal de boeken jaarlijks door een geregistreerde accountant doen controIeren.

Artikel 9 Huishoudelijk reglement

 1. Het bestuur kan, zo het dit wenst, een huishoudelijk reglement opstellen.
 2. In dit reglement worden de onderwerpen geregeld die niet in deze statuten zijn vervat.
 3. Het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.
 4. Het reglement kan slechts worden gewijzigd door het bestuur, in een algemene vergadering waarin alle zittende bestuursleden aanwezig zijn en met algemene stemmen.

Artikel 10 Wijzigingen van de statuten

 1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten. Zulks is alleen mogelijk met algemene stemmen in een vergadering van het bestuur -waar alle bestuursleden aanwezig zijn en waarbij die leden van het bestuur die, op de voet van het bepaalde bij artikel 3 lid a, door het bestuur van de Commandostichting zijn aangewezen schriftelijk gevolmachtigd zijn om in te stemmen met die wijziging.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. Een authentiek afschrift van de wijziging alsmede van de gewijzigde statuten dient ter inschrijving in het register bij de Kamer van Koophandel te worden neergelegd.

Artikel 11 Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe strekkende besluit is artikel 10 lid a van toepassing.
 2. Zolang dit tot vereffening van het vermogen van de stichting noodzakelijk is blijft de stichting na de ontbinding bestaan.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding wordt ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel.
 5. Zolang de ontbinding duurt blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo wordt ter beschikking gesteld van het bestuur van de Commandostichting

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien beslist het bestuur.
 2. Voor de eerste maal treden als bestuursleden op:
  • Voorzitter: Leendert Vroegop, geboren op zevenentwintig april negentienhonderd zesenvijftig te Sint Maartensdijk, wonende xxxxxx
  • Secretaris: Hein Schoots, geboren op zesentwintig augustus negentienhonderd drieënveertig te Zeist, wonende xxxxxx.
  • Penningmeester: Evert Top, geboren op twee november negentienhonderd tweeënzestig te Ede, wonende xxxxxx; en nog twee op korte termijn in het handelsregister in te schrijven bestuurders.

Zij zullen op korte termijn overgaan tot de benoeming van nog twee bestuurders . Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien.

SLOT

Deze akte is opgemaakt in de gemeente Vlissingen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het opmaken een ontwerp-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

L. Vroegop                                                     J.P. Heuvelmans